Vnitřní řád oční ordinace

Vážení pacienti, vážíme si vaši důvěry a zájmu o vyšetření v naší ordinaci. S pomocí moderních diagnostických a léčebných metod se vám budeme snažit navrátit vaše zdraví, nebo zmírnit vaše zdravotní potíže. K tomu je však nutná i vaše spolupráce, proto vás žádáme, abyste dodržovali pokyny, s kterými vás následně seznámíme.

1.  K návštěvě naší ordinace potřebujete:

  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • aktuální předepsané dioptrické brýle do dálky i do blízka
  • průkaz diabetika, pokud jím jste
  • naší objednací kartičku
  • vaše telefonní číslo
  • seznam užívaných léků předepsaných lékařem
  • pokud jste nový pacient, výsledky vašich předchozích vyšetření u očního lékaře, tzv. výpis, opis nebo kopii z dokumentace (dispenzarizovaní pacienti, např. s glaukomem, nemohou být bez toho přijati do trvalé péče) a občanský průkaz

Aktualizace údajů:

Po našich pacientech vyžadujeme nahlášení změn výše uvedených osobních údajů: změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, adresy trvalého/přechodného pobytu, nově diagnostikované nemoci, nově předepsané léky.

2. Objednání na vyšetření a objednací termíny

V naší ordinaci uplatňujeme systém objednávání pacientů, a to absolutně. Objednáním si u lékaře vyhrazujete termín dle vašeho požadavku, přičemž v daném čase se lékař bude s níže uvedenou výjimkou věnovat právě vám a na vaši návštěvu bude připraven. Čas, který byste jinak strávili čekáním na vyšetření, tak můžete využít účelněji. Naše objednací lhůta se obvykle pohybuje v rozmezí 1 až 2 měsíců. Preferujeme telefonické objednávání (osobní objednávání možné pouze umožňuje-li to chod ordinace, čas lékaře i ostatních pacientů). Neobjednáváme e-mailem.

Očekáváme, že se na vyšetření dostavíte včas bez zpoždění. Pacient, který přijde pozdě, se vystavuje riziku, že nebude v tento den ošetřen a bude si muset sjednat náhradní termín.

V případě, že se nemůžete dostavit na objednaný termín, vyžaduje se, abyste se z tohoto termínu omluvili co možná nejdříve, minimálně aspoň 24 hod. předem. Náš evidenční objednávací systém  monitoruje, kolikrát se pacient nedostavil bez omluvení. Při neomluvených příchodech bude účtován poplatek 300 Kč za blokování objednacího času.

 3. Akutní a naléhavé stavy

Naší snahou je ošetřit všechny pacienty, kteří potřebují naši pomoc. Pacienti s akutními očními obtížemi budou ošetřováni v průběhu ordinační doby mezi objednanými pacienty dle uvážení lékaře a kapacitních možností podle jejich naléhavosti, z tohoto důvodu může také dojít k časovému posunu u objednaných pacientů. Kmenoví pacienti naší ordinace mají přednost.

Dle zákona o zdravotních službách č. 372 /2011 §5 písmeno a), b) se dle naléhavosti rozlišují 2 druhy péče:

a) neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí. Mezi tyto stavy patří úraz oka, poleptání či popálení oka, náhlá ztráta zraku, prudká náhlá bolest oka.

b) akutní péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu, nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí. Mezi tyto stavy patří záněty oka, bolesti nebo zčervenání očí, akutní nepříjemné pocity v očích, či rychlé zhoršení zraku.

Dle litery zákona o zdravotních službách č. 372/2011 §48 odst. 3 lékař nesmí odmítnout pacienta pouze jde -li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči  !!!

Posledního akutního pacienta vyšetříme nejpozději 30 min. před ukončením ordinační doby.

4. Výpis z dokumentace

Mezi vaše práva patří požadovat výpis z dokumentace. Lékař je povinen vám ho vydat. V případě změny očního lékaře je pacient povinen z důvodu zajištění návaznosti péče donést výpis z dokumentace. Lhůta pro zhotovení výpisu, kterou upravuje zákon o zdravotních službách č. 372/2011 §66 odst. 1 písm. a) je 30 dnů od obdržení žádosti pacienta, nebo jiné oprávněné osoby. Na našem pracovišti zhotovujeme nejčastěji kopii z dokumentace, pokud to provoz ordinace dovolí pro urychlení na počkání v den žádosti. Jelikož je výpis (opis nebo kopie) z dokumentace administrativně a časově náročnější aktivitou, je tento úkon zpoplatněn. Jeho zpoplatnění určuje zákon o zdravotních službách č. 372/2011 §66 ods.3 písmeno a), který opravňuje poskytovatele za tento úkon požadovat adekvátní úhradu.

5. Zástup

V době nepřítomnosti lékaře např. z důvodu dovolené nebo nemoci lékaře je vždy pro akutní a neodkladné případy sjednán zástup v jiné oční ordinaci. V případě zástupu, který je dle zákona sjednáván a hlášen na zdravotní pojišťovny, je pacient povinen toto respektovat a nechat se ošetřit v místě, kde je zástup sjednán (v ordinačních hodinách zastupující ordinace), pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.  Pravidlo sjednaného zástupu platí i obráceně, a to tak, že zdravotní zařízení není povinno ošetřovat akutní pacienty z jiných očních ordinací, které s ním nemají sjednán zástup (neplatí pro neodkladnou péči).

6. Ošetření cizinců

Pacienti, kteří nemluví a nerozumí česky ani anglicky, jsou dle zákona povinni se dostavit s tlumočníkem. Pokud takto neučiní, s výjimkou neodkladné péče, nelze je ošetřit.

7. Ceník

Pacient je povinen dle zákona o zdravotních službách uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění. Seznam těchto výkonů naleznete v čekárně nebo v ordinaci. Tyto výkony lze uhradit pouze v hotovosti, nelze zde platit platební kartou.

8. Omezení

Před vstupem do ordinace si prosím vypněte mobilní telefon.

Pokud se dostavuje na vyšetření dospělá osoba, žádáme, aby si nebrala s sebou na vyšetření své ratolesti a zajistila si pro ně hlídání. Drahá přístrojová technika, poměrně dlouhá doba vyšetření, potřebný klid pro koncentraci lékaře i vyšetřovaného a náročný provoz ordinace toto vylučuje.

Pokud máte v době termínu vyšetření infekční onemocnění, žádáme vás o ohleduplnost a přeobjednání na jiný termín.

Prosíme dámy, aby si před vyšetřením odlíčily oči od očních stínů, očních linek či jiného make-upu.

9. Informace o zdravotním stavu

Pacient má nárok na pravdivé a srozumitelné informace o svém zdravotním stavu. Se všemi dotazy nebo problémy se obracejte na sestru nebo lékaře, budou vám zodpovězeny. Máte také možnost vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu a určit, které osobě má být podána, nebo vyslovit zákaz podávání informací pro jiné osoby.

10. Závěrečná ustanovení

Pacient má povinnost se chovat slušně ke zdravotnímu personálu a také ohleduplně k ostatním pacientům. Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravot. zařízení a poškozovat vybavení ordinace nad rámec běžného opotřebení. Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pravdivě informovat ošetřujícího zdrav. pracovníka o dosavadním zdravotním stavu, o zdravot. službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků.

Pořadí pacientů určuje lékař.

Dle zákona o zdravotních službách jsou pacienti povinni řídit se vnitřním řádem ordinace. Hrubé porušení vnitřního řádu ze strany pacienta může být důvodem k odmítnutí přijetí pacienta do péče.

 

Vnitřní řád platný k 1.1.2020                              MUDr. Jana Lukáčová, oční lékařka